Aleksandra Strippentow
Powrót na górę

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego strippentow.pl (zwanego dalej „Sklepem”) przez Firmę Aldor Aleksandra Strippentow, ul. F. Modrzewskiego 10, 83-110 Tczew wpisaną do rejestru przedsiębiorców Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Urząd Miasta w Tczewie pod numerem 5231, NIP: 593-170-08-19, REGON: 191587451, zwaną dalej Firmą.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
 3. Dane kontaktowe Sprzedawcy są następujące:
  1. Adres: ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew,
  2. Adres e-mail: [email protected],
  3. Numer telefonu: +48 508 678 966
  4. Numer rachunku bankowego: 52 1140 2017 0000 4602 1291 5650 (MultiBank)

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Klient – każdy podmiot korzystający ze Sklepu, a w szczególności dokonujący za jego pośrednictwem Zamówień.
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.).
 7. Konsument – konsument w rozumieniu art. 21[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, a w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt – towary prezentowane w Sklepie, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych towarów.
 11. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004r. nr 173, poz. 1807 ze zm.).
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 13. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym strippentow.pl.
 14. Sprzedawca – Aldor Aleksandra Strippentow, ul. F. Modrzewskiego 10, 83-110 Tczew wpisaną do rejestru przedsiębiorców Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Urząd Miasta w Tczewie pod numerem 5231, NIP: 593-170-08-19, REGON: 191587451.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3. Wymagania dla korzystania ze Sklepu

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www oraz obsługującej pliki cookies.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, postanowieniami Polityki Prywatności, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4. Informacje ogólne

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 3. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Klient ma możliwość dodania do swojego Konta danych osobowych takich jak: nr telefonu, adres zamieszkania, adres do wysyłki, które to dane mogą być później automatycznie pobierane przy wypełnianiu Formularza Zamówienia.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1 ust. 3.

§ 6. Składanie zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem Sklepu wypełniając Formularz Zamówienia,
  2. przez telefon na numer: +48 508 678 966,
  3. pocztą elektroniczną (e-mail na adres: [email protected]).
 2. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Klienta taryfą.
 3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Produkt/y do Koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, m.in. podać dane kontaktowe niezbędne do realizacji Zamówienia oraz wybrać sposób płatności.
 4. Klient obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 7. Metody dostawy oraz płatności

 1. Składając Zamówienie Klient ma do wyboru następujące metody dostawy zamówionego Produktu:
  1. odbiór osobisty – pod adresem ul. Grunwaldzka 141, na stoisku Aleksandry Strippentow w Galerii Bałtyckiej,
  2. przesyłka kurierska UPS,
  3. przesyłka kurierska pobraniowa UPS,
  4. list priorytetowy Poczty Polskiej.
 2. Składając Zamówienie Klient ma do wyboru następujące metody płatności:
  1. przelewem na konto Sprzedawcy,
  2. gotówką przy odbiorze osobistym,
  3. szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem platformy PayU,
  4. za pobraniem przy odbiorze Zamówienia.
 3. Terminy płatności:
  1. w przypadku płatności za pobraniem – w dniu dostarczenia Zamówienia – wysyłka dokonana zostanie po skompletowaniu Zamówienia,
  2. w przypadku płatności przelewem bankowym – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia – wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia.
 4. Dostawa Zamówienia realizowana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia.
 5. Dostawa Zamówienia odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 8. Polityka prywatności

 1. Treść polityki prywatności znajduje się pod linkiem:
  https://strippentow.pl/polityka-prywatnosci/

§ 9. Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Regulamin może być zmieniony jeżeli nastąpią ważne przyczyny, m.in.:
  1. istotne zmiany w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności,
  2. wprowadzanie do Sklepu udogodnień związanych z zawiązywaniem i rozwiązywaniem Umowy Sprzedaży,
  3. zmiana danych adresowych, teleadresowych, formy prawnej lub firmy Sprzedawcy,
  4. zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu,
  5. zmiany prawa powszechnie obowiązującego.
 2. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje usunięciem Konta Klienta ze Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.